تقویت کننده انتن برای محیط باز

این مدل تکرار کننده انتن موبایل مناسب روستاها،معادن،و محیط های کارگاهی میباشد.