هــﺪف کلی ﺷــﺮکت بوستر سنتر  ﻧﺼــﺐ و راه اندازی دستگاه های تقویت کننده سیگنال موبایل ، نصب و راه اندازی تجهیزات مخابراتی برای رفع دائمی مشکل انتن دهی در تمامی محدوده های ایران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻣﺎ ﺑﺮ ﺁن هستیم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ کیفیت در کوﺗﺎﻩ ﺗـﺮﻳﻦ زﻣـﺎن اﺟـﺮا ، ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ هزﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑـﺎزار ﻋﺮﺿـﻪ ﻧﻤـﺎﻳﻴﻢ ﺗـﺎ ﺗﻀـﻤﻴﻦ کننده ﺑﻘـﺎء و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ ﺷـﺮکت در ﻋﺮﺻـﻪ رﻗﺎﺑـﺖ ( ﻣلی، ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠلی) ﺑﺎﺷﻴﻢ.

در اینجا نمونه پروژه های انجام شده  سیستم های تقویت کننده انتن موبایل همراه اول و ایرانسل در مجتمع های تجاری، اداری،مسکونی،سیستم های تقویت کننده امواج موبایل outdoor در محوطه کارگاهی و برون شهری را میتوانید مشاهده نمایید.